Na základě našich zkušeností z ostatních projektů jsme schopni vám poskytnout komplexní služby. Na základě diskuze s vámi, vytipujeme nejdůležitější témata a následně na základě analýzy vám navrhneme finančně výhodné řešení.

Klíčová témata, která řešíme pro naše zákazníky:

 • Úspora energií
 • Analýza stávajícího stavu
 • Návrh na energetická opatření
 • Analýza potenciálu úspor daného energetického hospodářství a optimalizace jeho využití v rámci dotací
 • Zpracování Energetických auditů a posudků dle vyhl. MPO č.480/2012 Sb.
 • Energetický Audit, ISO
 • Vyřízení komplet dotace pro Energetické projekty
 • Možnosti využití obnovitelných zdrojů (OZE) a druhotných zdrojů energie (DZ)
 • Software pro řízení energií, sběr dat, optimalizace s využitím ML a AI

Úspora energií

Poskytujeme odborné konzultace a zpracováváme projektové řešení pro zajištění energeticky efektivního měření a regulaci spotřeby. Navrhujeme technická a technologická opatření, která optimalizují náklady na spotřebu energií. Využíváme IT/moderních technologií, které jsou propojeny s umělou inteligencí. Systémy založené na automatizaci či algoritmech umělé inteligence vyhodnocují rizika a jsou schopny předpovídat spotřebu energie, odhalovat anomálie ve spotřebách a mapovat procesy k reálným spotřebám.

Analýzy a energetický audit/ISO

Zajišťujeme a zpracováváme posouzení/analýzu hospodaření s energiemi.

Identifikujeme procesy, kde dochází ke ztrátám a navrhujeme opatření pro úsporu. Analýzu děláme vždy několika stupňovou.

 • Energetický audit
 • Energetický posudek pro potřeby zpracování dotace na úsporná energetická opatření
 • Energetický posudek dle vyhlášky 480/2012 sb.

Povinnost zpracovat energetický audit vyplývá ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jestliže spotřeby překračují zákonem stanovenou spotřebu energie, která je uvedena v prováděcí vyhlášce č. 480/2012 Sb.

Energetický audit musí zpracovat provozovatel, který dosáhne

 • 500 GJ celkové roční spotřeby energie jako složka státu, krajů, obcí nebo příspěvková organizace
 • 35 000 GJ celkové roční spotřeby energie jako fyzická nebo právnická osoba
 • 700 GJ celkové roční spotřeby energie jako vlastník budov a areálů samostatně zásobovaných energií

Povinnosti pravidelného zpracování energetického auditu nastává jednou za 4 roky.

Využití obnovitelných, druhotných a jiných unikátních zdrojů energie

Jsme schopni pro vás kombinovat moderní zdroje energií a těžit tak z jejich přínosů a dosahovat úspor. Návrh takového řešení je vždy doprovázeno kalkulací úspor a finančním programem, který dokáže zkrátit ve většině případů dobu návratnosti takového řešení až o polovinu času.

Technologická obměna je vždy navržena tak, aby bylo dosahováno úspor a aby v průběhu např. dotačního titulu, bylo možno kdykoliv prokázat celkové úspory. K tomuto účelu jsou automaticky sbírána data o provozu a porovnávána s očekávanou úsporou.

pravidelné reporty pro konkrétní veličiny či problematiku. Aplikace je schopna hlídat vámi zadané parametry a upozorňovat konkrétní uživatele na anomálie. Pro geografické rozlišení je možno napojit aplikaci na běžně dostupné elektronické mapové podklady. Aplikace pro přenost dat z lokalit/čidel/strojů využívá dnes aktuálních možností jako je GSM, WiFi, IoT, Modbus, StarNet a jiné využívané protokoly.

Komplexní elektroinstalační a revizní práce

Zajišťujeme instalace rozvodných skříní, traf, elektroinstalační práce, revize elektrických či analýzu rozvodné sítě. Výsledkem je vždy porovnání aktuálního stavu s běžným stavem. V případě potřeby jsou navržena opatření vedoucí k dosažení běžného stavu. Tyto opatření vždy vedou k dlouhodobé snížení spotřeb energií.